СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

Обявление за конкурс - Главна медицинска сестра в МБАЛ "ЗДРАВЕ" - Велинград

 

“МБАЛ ЗДРАВЕ-ВЕЛИНГРАД”ЕООД ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД БУЛ.”СЪЕДИНЕНИЕ” № 49

УПРАВИТЕЛ  ТЕЛ. 0359  5-42-98 ; ФАКС  0359 5-42-98

 

О Б Я В А

На основание чл.90 и чл. 91 от  Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.6 и ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заключителните разпоредби на  Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ “Здраве-Велинград” ЕООД обявявам конкурс за следната длъжност:

Главна медицинска сестра

 

1.Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 01.032.2023г. до 30.03.2023г., като Документите са подават всеки работен ден в “Деловодство” на МБАЛ „Здраве-Велинград“ ЕООД с адрес гр. Велинград, бул. Съединение №49, ет.4, в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. Документите се приемат до 15:30 часа на 30-я ден от публикуването на обявата. В този плик се поставят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис „Плик 1” – съдържащ необходимите документи за участие и „Плик 2” – съдържащ писмената програма. Кандидатът следва да приложи следните документи в „Плик-1“ :

 

1.1.  Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;

1.2.  Професионална автобиография;

1.2.1.     Копие от диплома за завършено висше образование „Бакалавър" или „Магистър"  по специалността „Управление на здравните грижи";

1.2.2.     Копие от диплома за придобито медицинско образование и копия от документи за придобити професионални квалификации

1.2.3.     Удостоверение за членство в БАПЗГ - оригинал;

1.3.  Копие от документ за придобити допълнителни квалификации ;

1.4.  Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

1.5.  Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност повече от 6 месеца/, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на обявяване на конкурса;

1.6.  Удостоверение от БАБЗГ;

  1. 0.        Свидетелство за съдимост – оригинал;
  2. 1.        Други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в семинари и конференции, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.
  3. 2.        Всеки кандидат представя писмена програма на тема: “ Мястото и ролята на главната медицинска сестра в организацията, контрола и качеството на здравните грижи в лечебното заведение и тяхното управление/.

Конкурсът се провежда на три етапа:

  1. 3.        Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ “Здраве-Велинград” ЕООД ще се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе най-късно до 10.04.2023г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на МБАЛ „Здраве-Велинград“ ЕООД, най-късно до 13.04.2023г.

 

  1. 4.        Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50. Изпита ще се проведе на адрес гр. Велинград, бул. „Съединение“ 49, ет.4 на 20.04.2023г. от 11.00 часа.

 

  1. 5.        Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект,в деня на писмения изпит, като до него ще се допускат само кандидатите издържали втори етап с посочения или по-висок успех.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.