СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

Обявление за конкурси в МБАЛ "ЗДРАВЕ" - Велинград

На основание чл.89  от  Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.6 и ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заключителните разпоредби на  Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в" МБАЛ Здраве-Велинград” ЕООД обявявам конкурси за следните длъжности:

Началници на отделения по:  Неврологично отделение, Детско отделение, Вътрешно отделение, Отделение по Ортопедия и травматология, Отделение по анестезия и интензивно лечение, Акушеро-гинекологично отделение.

 

1. Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 13.06.2023г. до 13.07.2023г., като Документите са подават всеки работен ден в “Деловодство” на "МБАЛ Здраве-Велинград“ ЕООД с адрес гр. Велинград, бул. Съединение №49, ет.4, в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. Документите се приемат до 15:30 часа на 30-я ден от публикуването на обявата. В този плик се поставят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис „Плик 1” – съдържащ необходимите документи за участие и „Плик 2” – съдържащ писмената програма. Кандидатът следва да приложи следните документи в „Плик-1“ :

 

1.1.  Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;

1.2.  Професионална автобиография;

1.3   Копие от диплома за завършено висше образование „Медицина"

1.4   Копие от документ за придобита специалност

1.5   Удостоверение за членство в БЛС - оригинал;

1.6   Копие от сертификати за придобити професионални квалификации ;

1.7   Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

1.8   Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност повече от 6 месеца/, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на обявяване на конкурса;

1.9.   Свидетелство за съдимост – оригинал;

1.10  Други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.

В „Плик-2“ се съдържа писмена програма на тема: Оптимизиране на медицинската и икономическа ефективност на съответното отделение.

Конкурсът се провежда на три етапа:

 

Конкурсът се провежда на три етапа:

1.     Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на "МБАЛ Здраве-Велинград” ЕООД ще се извърши в закрито заседание на комисията, което следва да се проведе най-късно до 14.07.2023г. Информацията за допуснатите кандидати се обявява на сайта на МБАЛ „Здраве-Велинград“ ЕООД, най-късно до 20.07.2023г.

2.       Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50. Изпита ще се проведе на адрес гр. Велинград, бул. „Съединение“ 49, ет.4 на 25.07.2023г. от 11.00 часа.

3.    Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект, в деня на писмения изпит, като до него ще се допускат само кандидатите издържали втори етап с посочения или по-висок успех.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с описаните етапи.